Catalog categories
My articles [2]
Our poll
ഇന്നത്തെ വിശയങൾ
Total of answers: 12
Main » Articles » My articles

ഷമീം അക്ബർ

بسم الله الرحمن الرحيم

apÉnwIsf kw_Ôn¨nSt¯mfw Gähpw henb ku`mKyamWv AÃmlphnsâ Cãw k¼mZnçIsb ¶Xv. AXn\vth­nbmWv hnizmknIÄ Cu Zp³bmhv D]tbmKs¸Spt¯­Xv. AÃmlphnsâ Cãw k¼mZn¨ hcmWv Ahsâ {]hmNI³amÀ. AXpt]mse kzlm_n IÄçw AXn\v km[n¨n«p­v. \½sfÃmhêw B Cãw B{Klnçìsh¦n {]hmNIìw, kzlm_m¡Ä çw F§ns\bmtWm AÃmlphnsâ Cãw k¼mZnç hm³ km[n¨Xv AXv a\knemçIbpw AXv PohnX ¯n ]IÀ¯pIbpw sN¿pIsb¶XmWv. AÃmlp hnsâ Cãw k¼mZnçhm\Å amÀK§fmbn JpÀBëw Xnêkp¶¯pw hyàamç¶ Imcy§ fmWv ChnsS kqNn¸nçhm³  B{Klnç¶Xv.

Category: My articles | Added by: quransunnah (11.20.2008) | Author: ഷമീം
Views: 175 | Comments: 1 | Rating: 0.0/0 |
Total comments: 1
1  
asdasd

Name *:
Email *:
Code *:
Friday, 10.19.2018, 1:46 PM
Welcome Guest
Login form
Search
Site friends
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0