Our poll
ഇന്നത്തെ വിശയങൾ
Total of answers: 12
പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍ ‍, മര്യാദകള്‍ ,ഖുര്‍ആനിലെ പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ എന്നിവ വിവരിക്കുന്നു.

 ------------------------------------------------------------------------------

Tc[hlajH YelGÒr)[ ixsg YelPlrUak![. YelG Òruj#l\ Qgk dG+ik; :glPrulikduj#. YelGÒr KXs/sM(jH alYfSa Lf[ :glPr uluj fJgkduk=o. ijCkÓ DkG:rk; fjgkck' \k; rjgÔg; YelGÒj)kilrluj SYegj/j)k'k![. L#l|k eyuk'kî


érj*xksm gÊjfli[ eyÉjgj)k'kî rj*X t S'lm[ YelGÒj)o. BlR rj*X)[ K\g; rH dl;, ts' :glPj)lsf L|(lg; rmj)k'i glSgl LiG iqjsu rjÕUglujs)l![ rgd\jH YeSiCj)k'fln[ï fJG&ê

 

L#l|kijSrlm[ rl; YelGÒj&js#(jH LiR rs+ egjznj)kduj#. L#l|k eyuk'kî


Þér~jsuê, eyukdî rj*xksm YelGÒrujs#(jH tsRy gÊjfli[ rj*X)[ tÔ[ egjznr rH dlrln[ß éEkGDlRî77ê

 

YelGÒr sdl![ L#l|kijsRy ijPj Selhk; fm uksa'[ YeilvdRéeê rs+ eAj/j)k'k.


cHalRétêijH rj'[ rjSipr;î YeilvdfjgkSarj éeê eyÉkî ÞYelGÒr sdl!#lsf ijPj fmk)kd uj#ß éfjGajpjê TfjH rj'[ YelGÒruksm a|fI ik;, SYC<[mfuk; rak)[ Yz|j)kilR clPj)k' fln[. YelGÒj)kilR YeilvdRéeê rak)[ vjh agUlpdX eAj/j&[ f'jMk![. LiujH vjhf[ fl sq sdlmk)sM.

 

YelGÒruksm agUlpdXî


1- rj<[dx(f.

 2- L#l|kijsr c[fkfj)kduk; YedJG\j)kduk;, YeilvdesRy SaH cIhl\[ svl#kduk; svu[f[ sdl![ :g;>j)kduk;, Li clrj/j)kduk; sv$kd.

 3- rjgÔg; YelGÒj)k d, P{fjdoMlfjgj)kduk;, K\g; h>j)ksa'[ p{ @aluj ijCIcj)kduk; sv$kd. 

 4- stCIgU\j hk;, ~kÓjakMk= Sixdxjhk; YelGÒj)kd.  L#l|kijSrlm[ alYf; YelGÒj)kd.

 5- dkmk;~\j rk;, cÙ\jrk;, cÔlr*X)k;, cIÔ\jrk; t fjsg YelGÒj)lfjgj)kd.

 6- sfËk svu[fjMks! (jH Lf[ fjgj&yjÉ[ sdl![ Lfjr[ Si!j L#l|kijSrlm[ eC[vlflej)kd. rHdjujMk= LrkYz|ik; fjgj&yjÉ[ Lfjr[ rÕj sv$kd.

7- Dj~[hujSh)[ ak'jmkduk;, QlSgl YelGÒrd xk; ao'[ YeliCU; :iG\j)kduk; ssddX Ku G\kduk; sv$kd.

 8- fsRy >Ênik;, elrJu ik;, ic[Yfik; LrkiprJualu cÙ\[ sdl!k =fl)j fJG)kd.

 9- L#l|kijsRy >;zjuk= rla*X K'falu ijSC<n*X t'ji sdl S!l, Ls#(jH rjG%|j&jMk= cHdG+*X sdlS!l, Lfkas#(jH wJij&jgj)k' cIlhj|J *xlu r# iUd[fjdxksm YelGÒrdX sdlS!l L#l|kijSh)[ icJh Sfmkd.

10- |{pu\jH fMjs)l![ >u>d[fjSulsm C~[ p; flq[fj YelGÒj)kd.

11- rjG^r[Palu dG+ *X)[ ekysa Plglx; ck'\lu dlgU*X sv $k'f[ YelGÒr)[ K\g; h>j)kilR dlgnal dk;.

12- ixsg g|cUaluj YelGÒj)kd.

13- ijCkÓDkG:rk; fjgkck'\k; eAj/j&[ f'j Mk= YelGÒrdX YelGÒj)kd.


14- YelGÒj)k'fjr[ SC<; fsRy :iCU\jr[ Sulwj)k' L#l|kijsRy ijSC<n*X eyuk d. Kpl|gnalujî L#l|ksi rJ tsRy ele* X selyk\[ fSgnSa, dlgn; rJ zEoyl ét#l; selyk)k'iRê dk'k. t'j*sr YelGÒj)kd.


15- dqjuksa(jH ikxoL[ svu[f[ YelGÒj)kd.


16- svyjufk; ihkfkalu t#l dlgU*xk; Svlpj )kd.

 17- rØ dHej)kduk; fjØ ijSglPj)kd uk; sv$kd.

 18- t#l fjØdxjH rj'k; ijM[ rj H)kd.

 

YelGÒr)[ K\g; h>j)k' cau*X, c[F h*X, cÕG>*Xî


1- ckwopjsRy SixujH.   2- sshhfkH Dp[G.
2

3- glYfjuksm LÔUula;. 4- ~l(jsRyuk; TDla \jsRyuk; TmujH. 5- si=julq[vujsh K\g; h>j)k' cau;. é]Ëik; Ye~halu L>jYelu \jH : cau;î Tal; Dkfk~ eyukilR Tgk' f[ akfH rac[dlg; dqjuk'f[ isg, Ls#(jH Lcyjr[ SC<ak= Liclrs\ Qgk anj)oG t'jiuln[ê 6- rjG^r[P rac[dlg\jr[ ~l([ ijxj)k'fjr[ akÙk;, Lfjr[ SC<ik;. 7- LyE ujH LyEl pjr\jhk= YelGÒr. 8- LfUliCU ak=isRy YelGÒr. 9- rac[dlg\jH Licl r fC|kpjr[ SC<; chl; iJMk'fjr[ akÙluj YelGÒj)k'f[ K\g; h>j)kilR dlgnaluj fJ gk;. 10- Ye>lf\jH Sdlqj doik' cÕG>\jH YelGÒj)kd. dlgn; Sdlqj doik'f[ ah)kd sx d!jMlsn'[ akc[hj; K`gj)k' |pJcjH dl nl;. : cÕG>\jH YelGÒj)kilR YeilvdR erS+lm[ rjGS`Cj)k'k. 11- SrlÙ[dlgR SrlÙ[ fky)k' SixujH. 12- ulYfl SixujH.13- ukÓ; sv$k'uicg\jhk= YelGÒr. 14- aq iG<j )kSÙlX. 15- cEl aG%lujhk= YelGÒr. 16- w;y\k ckz[yl, ikc[Fl t'jiujH tyjÉfjr[ SC<;. 17- EGx[ rac[dlg*X)[ SC<; YelG Òj)kd. 18- c;c; si=; dkmj)kSÙlX r# K S`CS\lsm YelGÒj)kd. 19- |wwk;, K;yuk; sv $k' SixdxjH. 20- Sglzjdsx cÕGCj)kSÙl qk= YelGÒr. 21- ikxkSilm[ domj Ky*j tqkS' H)kSÙlqk= YelGÒr. 22- Qgk akc[hj; asËlgk akc[hjajsRy Lcl'jÓU\jH LS`|\jr[ Si!j YelGÒj)k'f[. 23- cÔlr*X alflejfl)X )k;, alflejfl)X cÔlr*X)k; Si!j YelG Òj)k'f[.

 

ao'lxkdxksm YelGÒr fmus/mkduj#î


1- SrlÙ[ fky)k'f[ isguk= SrlÙkdlgsRy YelGÒr. 2- rJfjalrlu >gnlPjdlgjuksm YelG Òr. 3- LYdaj)s/MisRy YelGÒr. éfjGajpjê

 

ao'[ YelGÒrdX)[ K\g; h>j)k;î


1- LYdaj)s/MisRy YelGÒr. 2- ulYf)lg sRy YelGÒr. 3- ejfli[ fsRy cÔlr\jsrfj sguk= YelGÒr. éQgk akc[hj; tS/lqk; YelG Òj)n;. t'lH TO cau*xk;, c[Fh*xk;, cÕG>*xk; K\g; h>j)kilR domkfH clPUf uk=fln[ê

 

YelGÒr)[ K\g; fmuk' dlgU*Xî


1- rj<jÓalu cÙlpU; sdl!k= >Ên;, elrJ u;, ic[Yf; t'ji KeSulzj&[ sdl!k= YelG Òr)[ L#l|k K\g; rHdkduj#.
3

2- dkm;~ ~r[P; akyj)kilSrl, cÙ\[ rCj )kilSrl Si!j YelGÒj&lH Lfjr[ K\g; h>j )kduj#. 3- rj<jÓalu dlgU*X sv$k'fjr[ Si!j YelGÒj)k'fjrk;, Lfjg[ dm' YelGÒ r)k; K\g; h>j)kduj#. éKplî L~[pk#lT~rk akDE[EhjsRyétê adR YelGÒj)k'fluj LS` |; SdMkï ÞL#l|ksi, BlR cIGz\jH YeSiCj )kdulsn(jH trj)[ cIGz\jsRy ihf[ >lz \[ sixk\ Qgk sdlMlg; rjG+j&[ fSgnSaß T f[ SdMS/lX LS`|; eyÉkî ÞdkÉkSalSr, L#l|kijSrlm[ cIGz; Svlpj)kd, rgd\jH rj 'k= Salvrik; Svlpj)kd. dlgn; BlR Ye ilvdRéeêujH rj'[ SdMjMk![ ÞTO cakplu\j H rj'[ Qgk ij>lz; CkÓjigk\k'fjhk;, YelGÒj )k'fjhk; Lfjgkdm)k'fln[ß éL|[ap[, L~o pliop[ê

 

ijCkÓDkG:rjsh vjh YelGÒrdXî


(رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)( آل عمران:16)


ÞB*xksm rlFl, B*xjfl ijCIcj&jgj)k'k. LfjrlH B*xksm ele*X selyk\k fgjd uk;, rgdCjÊujH rj'[ B*sx gÊj)kduk; svS$nSaß

 

(قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ)  

ÞtsRy gÊjflsi, trj)[ rJ tsRy e)H rj '[ Qgk K\a cÔlrs\ rHSdnSa. fJG&ul uk; rJ YelGÒr SdX)k'irlnS#lß. é:hkT; ylRî16ê

 

(رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) (الحشر:10)


éB*xksm gÊjflSi, B*X)k; cfUijCIlc S\lsm B*X)[ akÙ[ dqjÉ[ SelujMk= B* xksm cS|lpg*X)k; rJ selyk\[ fSgnSa. cfUijCIlc; cIJdgj&iSglm[ B*xksm arÍkd xjH rJ Qgk ijSpI<ik; K!l)gkSf. B*xksm gÊjflsi, fJG&uluk; rJ ]sy puuk=irk; dgknlrjPjukaldk'k.ê

 

(رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ)


éB*xksm rlFl, B*sx rJ cØlGÏ\jhl)ju fjr[ SC<; B*xksm arÍkdsx rJ sfËj)gk Sf. rjsRy Lmk)H rj'k= dlgknU; B*X )[ rJ Yeplr; svS$nSa. fJG&uluk; rJ LfU Pjd; QOplgUilrldk'k.ß é:hkT;ylRî8ê

 

(رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلْ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ(192) رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ(193) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ) (آل عمران:192-194)
4

ÞB*xksm gÊjflsi, rJ i#isruk; rgd\jH YeSiCj/j&lH Lisr rJ rjÕUrl)j)qjÉk. L YdajdX)[ c|lujdxluj :gkaj#flrk;. B* xksm gÊjflsi, cfUijCIlc\jSh)[ Ênj)k ' Qgk YeS~lPdR ãrj*X rj*xksm gÊjfl ijH ijCIcj)kijRä t'k eyuk'f[ B*X Sd Mk. L*sr B*X ijCIcj&jgj)k'k. B*xksm gÊjflSi, LfjrlH B*xksm ele*X B* X)[ rJ selyk\k fgjduk; B*xksm fjØdX B*xjH rj'k alu[&kdxukduk; svS$nSa. ek nUilØlgksm doM\jhluj B*sx rJ agj/j)kd uk; svS$nSa. B*xksm gÊjflsi, rjsRy pofØlG akSDr B*Sxlm[ rJ ilz[plr; svu[f f[ B*X)[ rHdkduk;, KujGs\qkS'HejsRy rlxjH B*X)k rJ rjÕUf igk\lfjgj)kduk; svS$nSa. rJ ilz[plr; h;Zj)kduj#ï fJG&ß.

 

(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) (البقرة:201)


éB*xksm gÊjflsi, B*X)[ T|Shld\[ rJ r#f[ fSgnSa, egShld\k; rJ r#f[ fSgn Sa. rgd CjÊujH rj'[ B*sx dl\k gÊj )kduk; svS$nSaê

 

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) ( البقرة:286)


éB*xksm rlFl, B*X ay'[ SeldkdSul, B *X)[ sfË[ eËkdSul, svu[fksi(jH B* sx rJ CjÊj)gkSf, B*xksm rlFl, B*xksm akRzlajdxksm SaH rJ vka\jufkSelhk= >l g; B*xksm SaH rJ vka\gkSf, B*xksm rl Fl, B*X)[ dqjij#l\f[ B*sx rJ i|j/j )gkSf. B*X)[ rJ al/[ rHdkduk;, dgkn dlnj)kduk; svS$nSa, rJuln[ B*xksm g ÊlPjdlgj, Lfksdl![ cfU rjS<Pjdxlu wr fs)fjgluj rJ B*sx c|lujS)nSa.ê

 

(رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ)


éB*xksm gÊjflSi, B*X B*Sxlm[ fs' LYda; svu[fjgj)k'k. rJ B*X)[ selyk\k fgjduk;, dgkndlnj)kduk; svu[fjs#(jH fJ G&uluk; B*X r<[m; eËjuigksm doM\jhl ujgj)k;.ß éL|[ylE[î36ê

 

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًاإِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا)


ÞB*xksm gÊjflsi, B*xjH rj'[ rgdCjÊ rJ Qqjil)j fSgnSa, fJG&uluk; Lfjsh Cj Ê ijsMlqjul\ ije\ldk'k. fJG&uluk; Lf[ érgd;ê vJ\ulu Qgk flixik; elG/jmik; f s'uldk'kß éEkGDlRî65-66ê


 


 


                      


f$lyl)juf[î


  c$jp[ cL[EG clpjD[


 


  


 
Wednesday, 04.24.2019, 3:03 AM
Welcome Guest
Login form
News calendar
«  April 2019  »
SuMoTuWeThFrSa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Search
Site friends
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0